الهام ابراهیمی | طراح معماری داخلی | دکوراسیون داخلی

راهنما


الهام ابراهیمی
مرحله اول
تعیین وقت ملاقات و بازدید حضوری از محل پروژه
الهام ابراهیمی
مرحله دوم
ارائه گزارش طراحی و برآورد هزینه های انجام طرح
الهام ابراهیمی
مرحله سوم
عقد قرارداد و تعیین مراحل انجام طرح
الهام ابراهیمی
مرحله چهارم
ارائه ایده های طراحی، مدل های سه بعدی، انیمیشن و واقعیت مجازی
الهام ابراهیمی
مرحله پنجم
تهیه نقشه های اجرایی گزینه منتخب
الهام ابراهیمی
مرحله ششم
مشاوره خرید، اجرای طرح و کنترل اجرا