جهت مشاهده پست های متنوع در شاخه های آموزشی، تاریخی، اخبار و ... در وب سایت الهام ابراهیمی | طراح معمار داخلی | دکوراسیون داخلی، با ما همراه باشید

معماری خانه های 1400

معماری خانه های 1400

24 آذر 1398 | 19:41

آمارها نشان می دهند که امروز بیش از هر زمان دیگری در گذشته، امید به زندگی مردم جهان برای زندگی پس از ۶۰ سال افزایش یافته است. تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۵۰، جمعیت سالخورده جهان که بالاتر از ۶۰ سال سن دارند به دو میلیارد نفر برسد، این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹۰۰میلیون نفر بوده است. از سوی دیگر افزایش دسترسی افراد به خدمات پزشکی ...

معماری خانه های 1400

معماری خانه های 1400

24 آذر 1398 | 19:41

آمارها نشان می دهند که امروز بیش از هر زمان دیگری در گذشته، امید به زندگی مردم جهان برای زندگی پس از ۶۰ سال افزایش یافته است. تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۵۰، جمعیت سالخورده جهان که بالاتر از ۶۰ سال سن دارند به دو میلیارد نفر برسد، این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹۰۰میلیون نفر بوده است. از سوی دیگر افزایش دسترسی افراد به خدمات پزشکی ...

معماری خانه های 1400

معماری خانه های 1400

24 آذر 1398 | 19:41

آمارها نشان می دهند که امروز بیش از هر زمان دیگری در گذشته، امید به زندگی مردم جهان برای زندگی پس از ۶۰ سال افزایش یافته است. تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۵۰، جمعیت سالخورده جهان که بالاتر از ۶۰ سال سن دارند به دو میلیارد نفر برسد، این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹۰۰میلیون نفر بوده است. از سوی دیگر افزایش دسترسی افراد به خدمات پزشکی ...

معماری خانه های 1400

معماری خانه های 1400

24 آذر 1398 | 19:41

آمارها نشان می دهند که امروز بیش از هر زمان دیگری در گذشته، امید به زندگی مردم جهان برای زندگی پس از ۶۰ سال افزایش یافته است. تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۵۰، جمعیت سالخورده جهان که بالاتر از ۶۰ سال سن دارند به دو میلیارد نفر برسد، این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹۰۰میلیون نفر بوده است. از سوی دیگر افزایش دسترسی افراد به خدمات پزشکی ...

معماری خانه های 1400

معماری خانه های 1400

24 آذر 1398 | 19:41

آمارها نشان می دهند که امروز بیش از هر زمان دیگری در گذشته، امید به زندگی مردم جهان برای زندگی پس از ۶۰ سال افزایش یافته است. تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۵۰، جمعیت سالخورده جهان که بالاتر از ۶۰ سال سن دارند به دو میلیارد نفر برسد، این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹۰۰میلیون نفر بوده است. از سوی دیگر افزایش دسترسی افراد به خدمات پزشکی ...

معماری خانه های 1400

معماری خانه های 1400

24 آذر 1398 | 19:41

آمارها نشان می دهند که امروز بیش از هر زمان دیگری در گذشته، امید به زندگی مردم جهان برای زندگی پس از ۶۰ سال افزایش یافته است. تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۵۰، جمعیت سالخورده جهان که بالاتر از ۶۰ سال سن دارند به دو میلیارد نفر برسد، این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹۰۰میلیون نفر بوده است. از سوی دیگر افزایش دسترسی افراد به خدمات پزشکی ...

شناخت سبک های مختلف طراحی داخلی (بخش اول)

شناخت سبک های مختلف طراحی داخلی (بخش اول)

24 آذر 1398 | 17:41

شناخت سبک های معماری داخلی (بخش اول)بسیاری از افراد ترجیح می دهند برای چیدمان خانه ی خود به صورت اصولی پیش بروند. به همین دلیل به دنبال سبک های گوناگون طراحی داخلی رفته و از میان روش های مختلف آن، متناسب با علایق خود یکی را برمی گزینند. برای چنین افرادی سبک های مختلف طراحی داخلی اهمیت بالایی دارد. چراکه این افراد اهمیت و تاثیرگذاری بسیار بالای دکور ...

شناخت سبک های مختلف طراحی داخلی (بخش اول)

شناخت سبک های مختلف طراحی داخلی (بخش اول)

24 آذر 1398 | 17:41

شناخت سبک های معماری داخلی (بخش اول)بسیاری از افراد ترجیح می دهند برای چیدمان خانه ی خود به صورت اصولی پیش بروند. به همین دلیل به دنبال سبک های گوناگون طراحی داخلی رفته و از میان روش های مختلف آن، متناسب با علایق خود یکی را برمی گزینند. برای چنین افرادی سبک های مختلف طراحی داخلی اهمیت بالایی دارد. چراکه این افراد اهمیت و تاثیرگذاری بسیار بالای دکور ...

شناخت سبک های مختلف طراحی داخلی (بخش اول)

شناخت سبک های مختلف طراحی داخلی (بخش اول)

24 آذر 1398 | 17:41

شناخت سبک های معماری داخلی (بخش اول)بسیاری از افراد ترجیح می دهند برای چیدمان خانه ی خود به صورت اصولی پیش بروند. به همین دلیل به دنبال سبک های گوناگون طراحی داخلی رفته و از میان روش های مختلف آن، متناسب با علایق خود یکی را برمی گزینند. برای چنین افرادی سبک های مختلف طراحی داخلی اهمیت بالایی دارد. چراکه این افراد اهمیت و تاثیرگذاری بسیار بالای دکور ...

شناخت سبک های مختلف طراحی داخلی (بخش اول)

شناخت سبک های مختلف طراحی داخلی (بخش اول)

24 آذر 1398 | 17:41

شناخت سبک های معماری داخلی (بخش اول)بسیاری از افراد ترجیح می دهند برای چیدمان خانه ی خود به صورت اصولی پیش بروند. به همین دلیل به دنبال سبک های گوناگون طراحی داخلی رفته و از میان روش های مختلف آن، متناسب با علایق خود یکی را برمی گزینند. برای چنین افرادی سبک های مختلف طراحی داخلی اهمیت بالایی دارد. چراکه این افراد اهمیت و تاثیرگذاری بسیار بالای دکور ...


3 صفحه